Privacy-statement

Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave

PRIVACYVERKLARING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave, hierna te noemen Stichting B&HHGG, gevestigd aan de Hommerzaadweg 1 te Escharen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring vervangt elke oudere versie hiervan. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.

Laatste update: 26 september 2018.

Persoonsgegevens  die worden verwerkt   

Stichting B&HHGG kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten/werkzaamheden van Stichting B&HHGG of diensten levert aan de Stichting B&HHGG. Daarmee stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens.

De Stichting B&HHGG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw bedrijfsnaam

• Uw voor- en achternaam

• Uw adresgegevens

• Uw telefoonnummer

• Uw e-mailadres               

Waarom Stichting B&HHGG (uw) gegevens nodig heeft

Stichting B&HHGG heeft als doel het historisch groen in Grave te beschermen, te onderhouden en draagvlak bij de bevolking te bewerkstellingen voor dit doel.

Derhalve verwerkt de Stichting B&HHGG uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kan de Stichting B&HHGG uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van informatievoorziening, acquisitie, relatiebeheer en optimalisering van de dienstverlening.                         

Hoe lang de Stichting B&HHGG uw gegevens bewaart           

Stichting B&HHGG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.                         

Eventuele betalingsgegevens en gegeven m.b.t. de bedrijfsvoering dienen volgens de wet zeven jaar te worden bewaard voor de belastingdienst. Wij houden deze termijn aan.           

Delen van persoonsgegevens met derden 

De persoonsgegevens, verzameld door de Stichting B&HHGG, zijn voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden uitsluitend (in overleg) aan derden verstrekt, wanneer het doel van het gebruik bijdraagt aan het realiseren van het doel van de Stichting. Per situatie zullen hier afspraken over worden gemaakt.

Beveiligen            

De Stichting B&HHGG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De wachtwoorden zijn alleen bekend bij de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Het wachtwoord dat toegang geeft tot deze gegevens zal elk halfjaar gewijzigd worden.                              

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@historischgroengrave.nl. Stichting B&HHGG zal uiterlijk binnen twee weken op uw verzoek reageren.                             

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)      

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien u meer informatie wenst over de door ons verzamelde en beheerde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@historischgroengrave.nl.

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u meent dat de Stichting B&HHGG het bovengenoemde niet naleeft. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Stichting B&HHGG is als volgt te bereiken:

Adres: Hommerzaadweg 1, 5364 PC ESCHAREN

Mailadres: info@historischgroengrave.nl    

Inschrijving KvK: 71741259