2019

December 2019

Op 23 december zijn met IVN Grave zijn afspraken gemaakt over afstemming op tal van terreinen. Vanuit de stichting stond hierbij het Visio-terrein, ook als ecologische verbindingszone centraal

Na meer dan een jaar onzekerheid en vooral onduidelijkheid kwam op 5 december het bericht dat een begin gemaakt kan worden met de restauratie van de oude boomgaarden op het Visio-terrein. Een slag om de arm blijft dat ze te zijner tijd verplaatst moeten als blijkt dat ze de oude vestingswerken in de weg zitten. Op 17/18 december konden, met hulp van en na voorwerk door de gemeente de nieuwe hoogstammen worden geplant.

 Wethouder Peters van de gemeente Grave geeft groen licht voor het planten van nieuwe bomen van oude hoogstam-fruitboomrassen in de oude boomgaarden van het Visio-terrein aan de rand van het centrum van Grave. Archeologisch sleuvenonderzoek heeft uitgewezen dat er rond deze plaats resten van de oude stadsmuur aanwezig zijn. Deze resten zullen mogelijk zichtbaar gemaakt gaan worden. Dit betekent dat niet uitgesloten kan worden dat de bomen op enig moment moeten worden verplaatst.

Najaar 2019

De verwachting is dat in het najaar 2019 tenminste over het Visio-terrein afspraken met de gemeente gemaakt kunnen worden. Ook zullen vrijwilligers zich weer op het onderhoud storten. Tenslotte wordt bestuurlijk werk gemaakt van het werven van fondsen.

Mei-juni 2019

Veel aandacht is besteed aan het inpassen van het beleid van de stichting in het groen- en historisch beleid van de gemeente Grave. De stichting vindt een gewillig oor. Tegelijk stellen we vast dat de ambtelijke molens langzamer draaien dan de stichting zich soms zou wensen. Het is een gegeven waar we mee moeten opgaan.

Bureau West8 deed wat was aangekondigd. In het kader van de aanpassingen die nodig zijn voor de entree van het centrum is wederom stilgestaan bij de “groene gordel” rond het centrum.

Voorjaar 2019

In de afgelopen maanden spraken wij met de gemeente Grave en LTO-Nederland in het kader van het verduurzamen van de gemeente en het gemeentelijk groen. Vooral veel aandacht en belangstelling van de zijde van wethouder Peters in dit verband voor “vergroenen als waarde- en opbrengstfactor” in het kader van de gemeentelijke financiën en niet als kostenpost. Anders gezegd: investeren in groen loont!